Medezeggenschapsraad

Sinds de invoering van de Wet op de Medezeggenschap Onderwijs heeft elke basisschool een Medezeggenschapsraad (WMO).   Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Dit inspraakorgaan heeft als doel de verschillende bij de school betrokken groepen (ouders en team) medezeggenschap te geven. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven aan de directie of het bevoegde gezag (het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Helder) of het recht om in te stemmen (instemmingsrecht) over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn.

De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in een reglement. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit negen leden. Deze zijn afkomstig van locatie Lupinestraat en van de locatie Vogelzand. Van elke locatie hebben twee team leden en twee ouderleden zitting in de MR. Een directie lid treedt als adviserend lid op. Volgens een rooster treedt een gedeelte van de raad af en worden er  nieuwe MR verkiezingen uitgeschreven. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan de orde. Dit zijn schoolgebonden zaken o.a.: Het zorgplan, de schoolgids, het schoolplan, de formatie van de teamleden, het bevorderen van de openheid in de school, het waken voor discriminatie en pestgedrag in school enz. Ook kan de MR direct of indirect invloed uitoefenen op het bestuursbeleid. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten door deze mondeling of schriftelijk bij een van de leden kenbaar te maken. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn in principe openbaar, wel is het van belang dat indien u een vergadering bij wilt wonen dit tijdig bij een van de leden kenbaar maakt. De MR vergadert ongeveer eenmaal per zes weken.

Namen van de MR-leden Julianadorp:

  • Team:   Claudia Heil
  • Team:   Lia Goverts
  • Ouders: Frank Noorda
  • Ouders: Henry Dijs
  • Adv. lid  Directie